Гражданин завежда претенция за обезщетение в дружество Х, но не е получил отговор

Отговор: Казаното по-горе се отнася и към така поставения въпрос. КФН няма правомощието да се произнесе със сила на пресъдено нещо по възникнал гражданскоправен спор. Жалбата до КФН, обаче е възможно да инициира проверка и при установяване на административно нарушение от страна на застрахователя да бъде реализирана по съответния ред административнонаказателната отговорност на застрахователя или да бъде приложена принудителна мярка съобразно разпоредбите на Закона за застраховането.{START_COUNTER}