Гражданин не е доволен от изплатено му обезщетение от застраховател

Като орган на изпълнителната власт КФН съблюдава за правилното прилагане и изпълнение на законовите разпоредби, регулиращи публичната застрахователната материя. Извън тези правомощия стои решаването на гражданскоправни спорове, включително относно основанието и размера на застрахователното обезщетение. В случай, че застрахованото лице не е съгласно с отказа на застрахователя да плати застрахователно обезщетение или с размера на обезщетението определен от застрахователя, то може да се обърне към компетентния съд за решаване на спора съобразно разпоредбите на Търговския закон и Гражданския процесуален кодекс. Съгласно разпоредбата на чл. 392 от ТЗ правата по договора за застраховка се погасяват с тригодишна давност, а по застраховка “Гражданска отговорност” - с петгодишна давност от деня на настъпване на застрахователното събитие.

{START_COUNTER}