Прекратява ли се застраховка „Гражданска отговорност” при продажба на МПС?

Съгласно чл. 20 от Наредбата за задължително застраховане при промяна на собствеността на МПС застраховката ГО се прекратява. Новият собственик следва да сключи отново застраховка ГО. Застрахователят на старият собственик трябва да му възстанови частта от премията, която съответства на неизтеклия срок на застрахователния договор.  Това може да стане като старият собственик подаде молба до застрахователното дружество, с което е имал сключена застраховка ГО.
С новата Наредба за задължителното застраховане се прекратява досегашната практика ГО да се сключва за автомобила, а не за водача на МПС.  Сред мотивите за прехвърлянето на отговорността от автомобила на водача е фактът, че автомобилът сам по себе си не може да носи отговорност. Водачът е този, който носи отговорност за причинени щети.
Прехвърлянето на отговорността е и във връзка с хармонизирането на нашето законодателство с европейското и приравняването на българските застрахователните практики с тези на страните с развит застрахователен пазар.

{START_COUNTER}