При ПТП единият от пътниците в автомобила получава увреждания, за които застрахователят отказва да плати

По застраховка “Гражданска отговорност” застрахователят покрива отговорността на застрахованите за причинените от тях на трети лица неимуществени и имуществени вреди, свързани с притежаването и използването на моторно превозно средство, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на страната, в която е настъпила вредата (чл. 80, ал. 1 от ЗЗ). За трети лица обаче не се считат водачът на моторното превозно средство, съпрузите и роднините на застрахованите по права линия до втора степен включително (чл. 80, ал. 2 от ЗЗ).

 

Например:  Водачът на МПС вози съпругата си, децата и баща си. Предизвиква ПТП по негова вина, в което пострадват всички. В този случай застрахователят има право да не изплати обезщетение по ГО, както на водача, така и на неговите роднини по права линия до втора степен – родители- деца, баба, дядо и внуци. Логиката на този текст е, че може да се предполага договореност между роднините за симулирана катастрофа.

 

Но ако ПТП е по вина на друг водач, тогава застрахователят на виновния шофьор трябва да покрие обезщетението по ГО на невиновния водач и на неговите роднини.
{START_COUNTER}